MedTechnologies’ salgs- og leveringsbetingelser (erhverv)

 • Definitioner
 • Bestilling, priser og betaling
 • Levering og ejendomsforbehold
 • Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti
 • Ansvar
 • Produktansvar
 • Software
 • Underleverandører
 • Ændringer
 • Lovvalg og værneting
 • Kontaktoplysninger

Definitioner

 1. Betingelser betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.
 2. MedTechnologies betyder MedTechnologies ApS, der er et registreret binavn af Gauguin Trading ApS, CVR 30346491.
 3. Kunde betyder de CVR registrerede virksomheder, som benytter MedTechnologies som leverandør. Der ydes ikke salg til private.

Bestilling, priser og betaling

 1. Kunder kan bestille produkter udstillet til salg på hjemmesiden. Produkterne produceres derefter, på baggrund af de aftalte specifikationer til kunden, hos MedTechnologies samarbejdspartner(e)
 2. MedTechnologies er ikke forpligtet til at acceptere ordrer og forbeholder sig ret til at annullere eller afvise ordrer. Der er først indgået en bindende aftale med MedTechnologies, når kunden har modtaget en bekræftelse fra MedTechnologies.
 3. Prisen for de specifikke varer fremgår af den bekræftelse, kunden modtager fra MedTechnologies. Annoncerede priser er angivet eksklusiv moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår.
 4. MedTechnologies er berettiget til at begrænse salg af kampagne- eller tilbudsvarer, herunder fx begrænse mængden af det tilladte indkøb af et bestemt produkt.
 5. Opstår der omstændigheder, der påvirker omkostningerne for de varer, kunden har bestilt, herunder men ikke begrænset til forøgelse af råvare-, fremstillings- eller transportomkostningerne, er MedTechnologies berettiget til at ændre prisen med omgående virkning. MedTechnologies underretter hurtigst muligt kunden herom.
 6. Betaling sker med 50% af købsprisen ved accept af den afgivne ordre og restbeløbet senest 24 timer før levering af produktet. Betaling kan ske via bankoverførsel samt med Dankort, VISA eller Mastercard. Betaling kan også ske kontant op til kr. 50.000.
 7. MedTechnologies er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for kunden at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
 8. Efter forfald forrentes MedTechnologies krav med 2% pr. måned. Kunden kan ikke modregne i MedTechnologies betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden for betaling ved forfald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Levering og ejendomsforbehold                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 9. Levering aftales specifikt i forbindelse med bestilling af produktet og sker som udgangspunkt hos kundens registrerede adresse. Hvis kunden ønsker det, kan MedTechnologies dog sørge for transport for kundens regning til en anden adresse i Danmark. Produktet er klar til levering den dato, der er oplyst af MedTechnologies, og kunden er forpligtet til at være klar til at modtage produktet på det aftalte tidspunkt. Medmindre andet er aftalt, har MedTechnologies ligeledes ret til at levere før det anførte tidspunkt. I så fald skal MedTechnologies orientere kunden i god tid før den forventede tidligere levering.
 10. Såfremt kunden ikke er klar til at modtage produktet på det aftalte sted og tidspunkt, er MedTechnologies berettiget til at opbevare produktet for kundens regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af kunden.
 11. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som tilstrækkelig dokumentation for levering.
 12. Ved væsentligt forsinkelse af produktet, er kunden ikke berettiget til at hæve den eller de ordrer, der er berørt af den væsentlige forsinkelse. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, herunder ret til erstatning eller anden kompensation. Uanset er MedTechnologies berettigede til at levere senere end det aftalte tidspunkt i tilfælde af: Force majeure, forsinkelse, som skyldes MedTechnologies leverandører, transportører, toldbehandling eller øvrige tredjemænd, usædvanligt vejrlig, arbejdskonflikter uanset årsag, offentlige påbud eller forbud, som MedTechnologies ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse
 13. MedTechnologies bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse betingelser, indtil fuld betaling har fundet sted, således at MedTechnologies er berettiget til at tilbagetage produktet, hvis betalingen ikke sker.

Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti

 1. Når MedTechnologies har udstedt en bekræftelse, kan ordrer ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt af MedTechnologies.
 2. Kunden skal straks ved modtagelsen, og altid inden produktet tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede produkter for at sikre sig, at disse er mangelfri.
 3. Hvis der opdages fejl eller mangler i forbindelse med undersøgelsen i punkt 18, som ønskes påberåbt, skal det straks og senest 3 dage fra modtagelsen meddeles skriftligt til MedTechnologies. Hvis fejl eller mangler, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke meddeles skriftligt til MedTechnologies indenfor denne frist, kan de ikke senere gøres gældende.
 4. MedTechnologies forbeholder sig retten til selv at vurdere og afgøre, hvordan en fejl eller mangel skal afhjælpes.
 5. MedTechnologies har ret til at annullere udestående ordrer eller standse leveringen med omgående virkning såfremt, men ikke begrænset: Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for MedTechnologies. Kunden er insolvens. Kunden væsentligt har misligholdt aftale.En købspris er fejlagtigt angivet. Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed. Købet er foretaget med videresalg for øje
 6. Hvis produktet er omfattet af en fabriksgaranti kan denne alene gøres gældende mod udstederen af denne garanti og aldrig mod MedTechnologies.
 7. Der ydes 6 måneders reklamationsret. Såfremt kunden ønsker at udnytte reklamationsretten, skal kunden skriftligt reklamere straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med fejlen, og senest inden 6 måneder efter levering.
 8. MedTechnologies sælger kun produkteter, der er fremstillet til erhvervsmæssig brug. Anvendes en vare, der er fremstillet til brug på en måde eller i et omfang, der ikke kan betragtes som sædvanlig for erhvervsmæssig brug, bortfalder reklamationsretten.

Ansvar

 1. MedTechnologies påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som MedTechnologies har ydet i forbindelse med køb af produkteter fra MedTechnologies.
 2. MedTechnologies fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.
 3. MedTechnologies ansvar begrænses i enhver henseende til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.
 4. MedTechnologies er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for MedTechnologies kontrol, og som MedTechnologies ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Produktansvar

 1. MedTechnologies er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
 2. Hvis MedTechnologies måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er kunden forpligtet til at skadeløsholde MedTechnologies for det ansvar, som MedTechnologies måtte blive pålagt, og som er videregående end MedTechnologies ansvar efter ovenstående bestemmelser. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler et eventuelt produktansvarserstatningskrav mod MedTechnologies fra tredjemand i anledning af produkteter leveret af MedTechnologies via kunden til tredjemand.
 3. MedTechnologies produktansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen for MedTechnologies produktansvarsforsikring, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.

Software

 1. For software som sælges installeret i produkterne gælder de vilkår, der til enhver tid er fastsat af leverandøren af softwaren. Kunden får en ikke-eksklusiv begrænset brugsret til softwaren. Kunden opnår ikke anden ret, herunder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til softwaren.

Underleverandører

 1. MedTechnologies er berettiget til at anvende underleverandører til at opfylde sine forpligtelser. MedTechnologies vedbliver dog at være ansvarlige i henhold til aftalen med Kunden med mindre andet specifikt aftales.

Ændringer

 1. MedTechnologies forbeholder sig ret til løbende at ændre i betingelserne. Den seneste version af betingelserne er dog altid tilgængelig på https://www.medtechnologies.dk
 2. Betingelserne kan til enhver tid fraviges helt eller delvist i aftalen mellem MedTechnologies og kunden.

Lovvalg og værneting

 1. Betingelserne samt den eller de aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og Lyngby Byret skal være værneting for alle sager, uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt.

Kontaktoplysninger

 1. MedTechnologies ApS (Gauguin Trading ApS CVR- nr.: 30346491), Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup, Danmark. Telefonnummer: 61474747.